Dịch vụ kế toán thuế trọn gói: Cập nhật chính sách thuế mới tiếp theo... (Phần 3: Thuế TNDN)

Dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dich vu ke toan, dich vu ke toan thue

Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT):

THUẾ TNDN (Nguồn thông tin luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 và Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013).

 •  Áp dụng cho năm tài chính 2013:Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đng theo quy định tại Điểm 2 Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đi, bổ sung một s điều ca Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, k cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
 • Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cp dịch vụ của doanh nghiệp của năm trước liền kề.
 • Trường hợp doanh nghiệp có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không đủ 12 thánghoặckỳ tính thuế nhiều hơn 12 tháng theo quy định hoặc mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân tháng của năm 2012 hoặc bình quân của các tháng trong năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013không vượt quá 1,67 tỷ đồng.
 • Thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại Điu 3 Nghị định này), thu nhập từ chuyn nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Áp dụng cho năm tài chính 2014:

SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ

 • Quy định về việc thanh toán không dùng tiền mặt đã được áp dụng đối với thuế TNDN, theo đó các khoản chi đối với hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng
 • Tăng mức chi phí quảng cáo, khuyến mại được khấu trừ từ 10% lên 15%
 • Chiết khấu thanh toán sẽ không bị khống chế và được tính vào chi phí hợp lý toàn bộ (Trước đây TT123 thì chiết khấu thanh toán bị khống chế 10%).
 • Bổ sung khoản chi tài trợ cho nghiên cứu khoa học được trừ khi tính chi phí thuế TNDN. (Trước đây TT123 chỉ có 4 loại tài trợ: Giáo dục; Y tế; Khắc phục hậu quả thiên tai; Xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo)
 • Bổ sung thêm tài trợ làm nhà điđoàn kết; nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật.

 

THUẾ SUẤT THUẾ TNDN

 • Thuế suất thuế TNDN là 22% áp dụng từ năm tài chính 2014.
 • Từ 1/1/2016 thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20%.