Dạy kế toán, học kế toán: Thuật ngữ tài chính - kế toán - thuế (P2)

Dạy kế toán, học kế toán, đào tạo kế toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp

Thời điểm phát sinh doanh thu: Là thời điểm doanh nghiệp đã chuyển quyền sở hữu và rủi ro của hàng hóa/dịch vụ cho người mua đồng thời mua đã/đã chấp chấp nhận thanh toán.

Thời gian hoà vốn: Thời gian hoà vốn là thời gian cần thiết để doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ một khối lượng sản phẩm trên thị trường có tổng doanh thu bằng tổng chi phí, doanh nghiệp không có lãi và cũng không bị lỗ.

Thời gian sử dụng hữu ích (của tài sản thuê) Là khoảng thời gian còn lại của tài sản thuê kể từ thời điểm bắt đầu thuê, không giới hạn theo thời hạn hợp đồng thuê mà đơn vị dự kiến sử dụng lợi ích kinh tế gắn liền với tài sản.

Thời gian sử dụng hữu ích của TÀI SảN Cố ĐịNH  Là: (a) Thời gian mà đơn vị dự tính sử dụng TÀI SảN Cố ĐịNH  hữu hình; hoặc (b) Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự mà đơn vị dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản.

Thời gian sử dụng kinh tế Là: (a) Khoảng thời gian mà tài sản có thể mang lại lợi ích kinh tế cho người sử dụng tài sản; và  (b) Số lượng sản phẩm hay đơn vị tương đương có thể thu được từ tài sản do một hoặc nhiều người sử dụng tài sản.

Thời hạn thuê Là khoảng thời gian của hợp đồng thuê tài sản không huỷ ngang cộng (+) với khoảng thời gian bên thuê được gia hạn thuê tài sản đã ghi trong hợp đồng, phải trả thêm hoặc không phải trả thêm chi phí nếu quyền gia hạn này xác định được tương đối chắc chắn ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản.

Thông tin nội bộ là thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó.

Thông tin thích hợp: Là những thông tin phải đạt hai tiêu chuẩn cơ bản: (a) Thông tin đó phải liên quan đến tương lai; (b) Thông tin đó phải có sự khác biệt giữa các phương án đang xem xét và lựa chọn.

Thu nhập khác

Thu nhập tài chính

Thu nhập tính thuế

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu ( EPS ): EPS =( Lợi nhuận ròng - Cổ tức ưu đãi)/( Số lượng cổ phiếu phổ thông). EPS cho biết nhà đầu tư được hưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phần họ đang nắm giữ hàng năm là bao nhiêu. Chỉ số này càng cao thì càng được đánh giá tốt vì khi đó khoản thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ cao hơn.

Thuê hoạt động Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính.

Thuê Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần.

Thuê tài chính Là thuê tài sản mà bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao hoặc không chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

Thương phiếu [Commercial paper]: Những trách nhiệm ngắn hạn mà các công ty công nghiệp hoặc tài chính sử dụng để có tiền mặt. Người vay đồng ý thanh toán một lượng tiền cụ thể vào một thời hạn định rõ.

Tiền công của nhân viên quản lý chủ chốt Là lương và các khoản có tính chất lương mà nhân viên quản lý chủ chốt nhận được trực tiếp hay gián tiếp từ đơn vị báo cáo cho các dịch vụ được cung cấp trong khả năng của họ với tư cách là các thành viên ban điều hành hoặc với tư cách người lao động của đơn vị báo cáo.

Tiền mặt Tiền bao gồm tiền tại quỹ và các khoản tiền gửi không kỳ hạn.

Tiền thuê tiềm tàng Là khoản thanh toán tiền thuê phải trả không cố định được căn cứ vào các nhân tố ngoại trừ nhân tố thời gian (như tỷ lệ phần trăm doanh thu, giá trị sử dụng, lãi suất thị trường, chỉ số giá).

Tổ chức bảo lãnh phát hành là công ty chứng khoán được phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bảo lãnh phát hành trái phiếu theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là công ty kiểm toán độc lập thuộc danh mục các công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

Tổ chức phát hành là tổ chức thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng.

Tổn thất Là lợi ích kinh tế trong tương lai hoặc các lợi ích tiềm tàng của tài sản mất đi do việc ghi nhận một cách có hệ thống khoản giảm sút lợi ích kinh tế trong tương lai của tài sản thông qua khấu hao

Tổng giá trị đầu tư trong hợp đồng thuê Là tổng khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu theo hợp đồng thuê tài chính (đối với bên cho thuê) cộng (+) giá trị còn lại của tài sản thuê không được đảm bảo.

Tổng tài sản: là tổng giá trị của toàn bộ tài sản hiện có của công ty tính đến thời điểm lập báo cáo.

Trái phiếu [Bond]: Chứng nhận do một công ty hoặc một chính phủ phát hành cho người nào đó mà công ty hoặc chính phủ đó vay tiền. Trái phiếu ghi rõ số tiền vay, lãi suất phải trả, thời hạn thanh toán và thế chấp nếu không thanh toán được.  

Trái phiếu có thể chuyển đổi [Convertible bond]: Một trái phiếu mang giả định rằng có thể được đổi lấy một lượng cổ phiếu cụ thể trong công ty phát hành trái phiếu đó.

Trọng yếu Thông tin được coi là trọng yếu nếu việc bỏ sót hoặc báo cáo sai thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể.

Trung tâm chi phí: Là trung tâm trách nhiệm mà người quản lý chỉ có quyền điều hành quản lý các chi phí phát sinh thuộc bộ phận mình quản lý. Trung tâm chi phí có thể là bộ phận (phân xưởng, đội, tổ,...) hoặc từng giai đoạn hoạt động (giai đoạn làm thô, giai đoạn cắt gọt, giai đoạn đánh bóng,…).

Trung tâm trách nhiệm: Là một bộ phận (phân xưởng, dây chuyền sản xuất; một phòng, ban; một công ty hoặc toàn bộ công ty) trong một tổ chức mà người quản lý của bộ phận đó có quyền điều hành và có trách nhiệm đối với số chi phí, thu nhập phát sinh hoặc số vốn đầu tư sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.

Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán.

Tỷ giá cuối kỳ Là tỷ giá giao ngay tại ngày báo cáo.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận [Income Growth Rate ]: Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ.

Tỷ lệ tăng trưởng tài sản [Asset Growth Rate ]: Tỷ lệ tăng trưởng tài sản cho biết mức tăng trưởng tài sản tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ.

Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu [Earnings Per Share Growth Rate ]: Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu cho biết mức tăng trưởng tương đối thu nhập trên cổ phiếu (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ .

Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu [Total Debt to Equity Ratio ]: Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu là chỉ số phản ánh quy mô tài chính của công ty. Nó cho ta biết về tỉ lệ giữa 2 nguồn vốn cơ bản (nợ và vốn chủ sở hữu) mà doanh nghiệp sử dụng để chi trả cho hoạt động của mình.

Tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản [Total Debt To Total Assets Ratio ]: Tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản được sử dụng để xác định nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp đối với các chủ nợ trong việc góp vốn.

Tỷ suất chi phí trên doanh thu

Tỷ suất chi phí trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): ROA = (Lợi nhuận sau thuế)/ (Tổng tài sản). ROA là hệ số tổng hợp nhất được dùng để đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư. ROA cho biết cứ một đồng tài sản thì công ty tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận và ROA đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản của công ty. Hệ số này càng cao thì cổ phiếu càng có sức hấp dẫn hơn vì hệ số này cho thấy khả năng sinh lợi từ chính nguồn tài sản hoạt động của công ty.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có (ROE): ROE = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu. ROE cho biết một đồng vốn tự có tạo được bao nhiêu đồng lợi nhuận. ROE càng cao thì khả năng cạnh tranh của công ty càng mạnh và cổ phiếu của công ty càng hấp dẫn, vì hệ số này cho thấy khả năng sinh lời và tỷ suất lợi nhuận của công ty, hơn nữa tăng mức doanh lợi vốn chủ sở hữu là một mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động quản lý tài chính của công ty.

Tỷ suất nợ trên tổng tài sản

Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu

 

Tỷ trọng chi phí

Vốn chủ sở hữu [Owners' Equity ]: Vốn chủ sở hữu là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần.

Vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn thuộc sở hữu của công ty, vốn chủ sở hữu thường bao gồm: vốn góp ban đầu, lợi nhuận không chia, phát hành cổ phiếu mới, các quỹ của công ty.

Vốn cổ phần [Equity]: Khi sử dụng với ý nghĩa tài chính, vốn cổ phần có nghĩa là giá trị của tài sản đang nắm giữ trừ đi số nợ. Vốn cổ phần của một cổ đông trong một công ty là giá trị cổ phiếu mà anh ta đang giữ. Vốn cổ phần của một người sở hữu nhà là chênh lệch giữa giá trị của căn nhà và giá trị thế chấp chưa thanh toán.

Danh mục khóa học kế toán thuế và quản lý tài chính tại Start-Up Coaching  |  Huấn luyện – Thực hành

1

Ứng dụng thực hành khai báo thuế (VAT, CIT, PIT) dựa trên HTKK, iHTKK

Xem chi tiết

2

Vào nghề kế toán (Đào tạo nghề kế toán)

Xem chi tiết

3

Kế toán sơ cấp (Dành cho người bắt đầu với nguyên lý kế toán cơ bản)

Xem chi tiết

4

Kế toán thực hành (Ứng dụng thực hành hóa đơn – chứng từ - sổ kế toán)

Xem chi tiết

5

Kế toán thuế và tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp (Chuyên sâu thuế)

Xem chi tiết

6

Kế toán tổng hợp lành nghề và quản lý tài chính doanh nghiệp

Xem chi tiết

7

Tối ưu thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật và chính sách thuế

Xem chi tiết

8

Huấn luyện chuyên viên tư vấn hành nghề kế toán – thuế chuyên nghiệp

Xem chi tiết

9

Tài chính – Kế toán – Thuế dành cho giám đốc công ty (Nhà quản lý)

Xem chi tiết