Đào tạo kế toán thuế: HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, XÂY LẮP

Trả lời văn thư ngày 04/04/2013 của Chi nhánh về thời điểm lập hóa đơn theo câu hỏi của CN Công ty TNHH Daiwa House VN tại TP.HCM về nội dung: "Thời điểm, điều kiện lập hóa đơn GTGT" đối với hoạt động xây dựng - trường hợp các khoản ứng trước theo hợp đồng chưa nghiệm thu.

Căn cứ Khoản 2a Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng. 

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) qui định thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. ”

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp Chi nhánh trình bày hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, nhà ở, cao tầng …Trong tháng 3/2013 có ký hợp đồng với Công ty Y và đã tạm ứng 30% giá trị hợp đồng thì khi thu tiền tạm ứng Chi nhánh lập phiếu thu không lập hoá đơn GTGT,  Chi nhánh lập hóa đơn khi nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành. Trường hợp Chi nhánh đã lập hoá đơn GTGT thì phải lập biên bản thu hồi các hoá đơn đã lập.

Write a comment

Comments: 0