Đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế | Ưu đãi 20/11/14

Đào tạo kế toán thực hành, đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán tổng hợp, dịch vụ kế toán thuế
Chương trình ưu đãi đặc biệt cho tất cả khóa học kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợp...

Khóa học kế toán thuế - Kế toán thực hành

Ưu đãi

Điều kiện ưu đãi

Khóa học vào nghề kế toán

45%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Khóa học kế toán thực hành

45%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Khóa học kế toán thuế

50%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Khóa học kế toán tổng hợp

30%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Khóa học thực hành khai báo thuế - quyết toán thuế

45%

Đến ngày 20/11/2014

Khóa học kế toán dành cho giám đốc

30%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Khóa học kế toán sơ cấp

30%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Đào tạo kế toán thực hành, dạy kế toán thực hành và khai báo thuế

Mô hình tổ chức - Cơ chế quản trị vận hành công ty & kiểm soát nội bộ hiệu quả | Chuyên đề 02 - Setup công ty & vận hành kinh doanh bài bản (Wed, 13 Feb 2019)
>> Read More

MÔ HÌNH KINH DOANH - HOẠCH ĐỊNH & CỤ THỂ HÓA CHIẾN LƯỢC | Chương trình setup công ty & quản trị vận hành doanh nghiệp bài bản 2019 (Mon, 11 Feb 2019)
>> Read More

Write a comment

Comments: 0