Kế hoạch tài chính và dòng tiền dành cho doanh nghiệp lớn hoặc công ty xây lắp

Kế hoạch tài chính, lập kế hoạch tài chính

Điện thoại hỗ trợ: 0986 359 848 | Emai: dichvu@startup.edu.vn

Tư vấn ứng dụng KHTC

Đối tượng ứng dụng

Doanh nghiệp quy mô vừa trở lên, có nhiều phòng ban, dự án

Doanh nghiệp xây lắp 

Mục tiêu

Dự liệu và kiểm soát tài chính DN

Tối ưu hoạt động trong ngân sách hữu hạn và công nợ gối đầu 

Giá phí

1.000.000 VND / Bản 

Download + Tư vấn ứng dụngMô tả chi tiết bản kế hoạch tài chính và dòng tiền (Pro)

Các danh mục và nhật ký

Danh mục chỉ tiêu, danh mục khoản mục thu/chi... theo 2 dòng tài chính VÀO - RA phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Danh mục này cho phép hiệu chỉnh, sửa đổi phù hợp với đặc thù hoạt động từng doanh nghiệp.

Nhật ký dòng tiền vào (thu tiền). gắn với dự án/hợp đồng/khách hàng / đối tác / bộ phận

Nhật ký dòng tiền ra (chi tiêu) với các thông số quản lý giốn dòng tiền vào.

Bản kế hoạch tài chính

Dựa trên đặc thù hoạt động của công ty, định kỳ (Tháng/Quý), Giám đốc công ty tổ chức họp cùng với trưởng bộ phận, các ban quản lý dự án, các tổ đội (nhóm trách nhiệm) phân tích hiện trạng, đưa ra giá trị ước tính cho các chỉ tiêu tài chính, đồng thời phân tích và định ra kế hoạch hành động sao cho đảm bảo ổn định dòng tài chính, chủ động nguồn tiền, tránh các rủi ro không cần thiết

Báo cáo thực hiện KHTC

Nếu chỉ lập kế hoạch tài chính để đó mà không kiểm soát thì sẽ vô nghĩa. Kế hoạch tài chính cần gắn với kế hoạch công việc, từng giao dịch liên quan tới tiền thì ngay lập tức cần được đối chiếu so sánh với kế hoạch xem có nằm trong kế hoạch hay không. Định ký hàng Tháng/Quý, người phụ trách điều phối phải lập báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính và dòng tiền, điều chỉnh và rút kinh nghiệm cho kỳ kế tiếp,...


Kế hoạch tài chính, lập kế hoạch tài chính
Mau ke hoach tai chinh, dao tao ke toan thuc hanh, ke toan thue
Ke hoach tai chinh, lap ke hoach tai chinh, dao tao ke toan thuc hanh


Khóa học liên quan tới kế hoạch tài chính và dòng tiền

Kế toán thực hành & Báo cáo thuế

Đào tạo kế toán thực hành, đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán thực hành, thực tế, tại TP Hồ Chí Minh, tại Hải Phòng, tại Hải Dương, tại Buôn Ma Thuột, tại Đồng Nai

Tài chính - Kế toán thuế dành cho giám đốc

Ké toán thuế dành cho giám đốc, đào tạo kế toán thực hành

Dao tao ke toan thuc hanh, ke toan thue, ke toan tong hop, dich vu ke toan thue

Write a comment

Comments: 0