Terms

Ngay sau khi xác nhận đăng ký khóa học hoặc sử dụng dịch vụ từ Startup.edu.vn là bạn đã chấp nhập và hiểu rằng bạn biết rõ nội dung và cấu trúc dịch vụ của chúng tôi. Một khi giao dịch được chúng tôi xác nhận, bạn không thể hủy việc đăng ký dịch vụ nhưng bạn có thể đề nghị các nội dung sau:
1. Chuyển tiếp khóa học/dịch vụ phù hợp với lịch trình khai giảng và đào tạo công bố tại Startup.edu.vn
2. Bảo lưu kết quả đăng ký vì chưa thu xếp được lịch học trong vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký