Return Policy and Return Form

Không áp dụng chính sách hoàn trả với mọi đăng ký. Bạn đã xác nhận đăng ký thì chỉ có thể chuyển đổi khóa học, dịch vụ. Với các chương trình ưu đãi được công bố sau thời điểm hoàn tất đăng ký của khách hàng thì không được hồi tố áp dụng.

Download Sample Return Form