Quyết toán thuế & tối ưu thuế phải nộp

Tối ưu thuế phải nộp, dao tao ke toan thue, ke toan thuc hanh, ke toan tong hop

TRÌNH TỰ NGHIỆP VỤ & KỸ NĂNG

NGHIỆP VỤ VÀ CHÍNH SÁCH VỀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ


1. Chi phí tiêu hao nguyên nhiên vật liệu hoặc giá vốn hàng bán trong thương mại / dịch vụ    Lớn & an toàn
2. Tài sản cố định và khấu hao, khấu hao nhanh, phân bổ CCDC, CPTT    Tối đa và có lợi nhất
3. Chi phí nhân sự tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập có tính chất lương, lao động thời vụ    Chi phí nhân sự là chi phí "sạch" & dễ làm
4. Công tác phí, lưu trú, giao dịch, xăng xe, điện thoại ở mọi khâu khi có phát sinh     Đã hết khống chế nhưng phải có quy chế & biết ghi nhận

5. Vận dụng chi phí trích trước ứng với điều chỉnh tăng doanh thu     Rất có lợi khi có hóa đơn mà chi phí "chưa kịp về"
6. Chi phí mua sắm, dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác     Đừng bỏ lỡ bất cứ khoản nào vì bạn phải chi trả thật
7. Trích lập dự phòng, ghi nhận các chiết khấu thương mại và thanh toán     Doanh nghiệp có quyền mà thường bỏ qua mục này

8. Các khoản chi phí có tính rủi ro, thiệt hại, hết hạn sử dụng, cho biếu tặng...     Đừng quên rằng khoản mục này không hề nhỏ trong DN

QUY CHẾ, QUY CHUẨN, BIỂU MẪU ỨNG DỤNG


1. Bộ quy chế tài chính, thương mại, kiểm soát nội bộ    Làm cơ sở ghi nhận và giải trình chi phí tính thuế & quy chuẩn hồ sơ thuế
2. Quy chế nhân sự tiền lương, định mức công tác phí, lưu trú, xăng xe, điện thoại....    Để được ghi nhận tất cả là chi phí và không lo xuất toán
3. Các biểu mẫu giao dịch trong kế toán thuế với cơ quan quản lý    Để làm đúng, làm đủ và không bỏ qua bất kỳ quyền lợi nào về thuế
4. Bộ biểu mẫu, chứng từ tương ứng với 8 khoản mục chi phí nêu trên     Để kiện toàn hoàn thiện hồ sơ kế toán thuế, giúp giải trình hiệu quả
5. Mẫu quản trị & kiểm soát kế toán thuế dành cho nhà quản lý, kế toán trưởng hay giám đốc     Kiểm soát chất lượng công tác kế toán thuế

KỸ NĂNG VẬN DỤNG NGAY VÀO CÔNG VIỆC


1. Hiệu chỉnh, soạn thảo và hoàn thiện quy chế, quy chuẩn, biểu mẫu trong mục trên phù hợp với đặc thù tại chính DN của bạn
2. Vững vàng nghiệp vụ kế toán thuế để tự tin ghi nhận doanh thu / thu nhập / chi phí / tính thuế / lập báo cáo
3. Làm chủ ứng dụng Excel, HTKK trong việc lập báo cáo quyết toán thuế và giải trình số liệu kế toán thuế cuối kỳ
4. Có kỹ năng giải trình, đối đáp với cơ quan quản lý, được chia sẻ nhiều "chiêu thức" hay từ các "đại ca" trong ngành